Cartes de 701 à 800
page 36
701 Yuu 702 Rakuji 703 Père de rakuji 704 Rikie
705 Amelia 706 Aludu 707 Wendelu 708 Wolokku
709 Ema (Emma) 710 Osukaru (Oscar?) 711 Orunan 712 Olegu
713 Karu (Karl?) 714 le fils de Kurei 715 Gurecchen (Gretchen) 716 Geiri
717 Go 718 Jeanne 719 Jeremi 720 Shalulumanyu (Charlemagne???)

page 37

721 Sedorikku (Cedric?) 722 Seluma 723 Chipu 724 Chanbo
725 Ted 726 Torawis 727 Torisutan 728 Narukuru
729 Banromyu 730 Vikki 731 Furederika (Frederica) 732 Heluba (Helba)
733 Makishin 734 Mitsuba 735 Mirei (Mireille) 736 Yuujin
737 Rainholuto 738 Reichelu 739 Rousen 740 Rouhaku

page 38

741 Roufon 742 Homme de Robu 743 Adoriannu 744 Iigori
745 Ugetsu 746 Garesu 747 Kyarii 748 Gyuntaa
749 Kevin 750Shadori 751 Tsuramine 752 Tanya
753 Taisuke 754 Debora 755 Nao 756 Natali
757 Nabokofu 758 Noa 759 Bajilu 760 Bamu

page 39

761 Ban 762 Filu 763 Pekora 764 Pero
765 Mao 766 Manyu 767 Lilan 768 Lilin
769 Lilun 770 Lilen 771 Lilon 772 Rita
773 Luizu 774 Lune 775 soldat marins ???? 776 l'attaque de Brando ???
777 bataille navale ???  778 fuite de Obelu ?? 779 chasse aux souris 780 ????

page 40

781 Razuriru ???? 782 Oberu ???? 783 Eruiru ???? 784 ????
785 ???? 786 ??? 787Nekoboluto 788 ???
789 Taluku ???? 790 Leknaat  

 Retour